Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.11.2015 11:14 Projekt uchwały w sprawie realizacji przez Gminę Knurów w partnerstwie z Powiatem Gliwickim projektu pn.: „Nowy start w lepszą przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 9, „Włączenie społeczne” Działania 9.1 „Aktywna integracja” Poddziałania 9.1.6 „Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym” - projekty pozakonkursowe
13.11.2015 11:11 Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej
13.11.2015 11:08 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar położony w rejonie ulic Wiosennej, 26 Stycznia i Dywizji Kościuszkowskiej
13.11.2015 11:03 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/115/15 z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami administracyjnymi miasta wraz z rejonem „III Kolonii”
13.11.2015 10:57 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnowskich Górach
13.11.2015 10:54 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”
13.11.2015 10:52 Projekt uchwały w sprawie akceptacji projektów wzorów symboli Miasta Knurowa, insygniów władzy oraz akceptacji projektu regulaminu ich używania i ceremoniału pocztu sztandarowego
13.11.2015 10:48 Projekt uchwały w sprawie wyboru osób odpowiedzialnych za kontakty z Młodzieżową Radą Miasta Knurów
13.11.2015 10:45 Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Knurowa dotyczących budżetu Miasta Knurów

poprzednia 1 2