Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.11.2015 13:07 XV/189/15 Uchwała w sprawie realizacji przez Gminę Knurów w partnerstwie z Powiatem Gliwickim projektu pn.: „Nowy start w lepszą przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 9, „Włączenie społeczne” Działania 9.1 „Aktywna integracja” Poddziałania 9.1.6 „Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym” - projekty pozakonkursowe
25.11.2015 13:04 XV/188/15 Uchwała w sprawie opłaty targowej
25.11.2015 13:02 XV/187/15 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar położony w rejonie ulic Wiosennej, 26 Stycznia i Dywizji Kościuszkowskiej
25.11.2015 12:59 XV/186/15 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/115/15 z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami administracyjnymi miasta wraz z rejonem „III Kolonii”
25.11.2015 12:57 XV/185/15 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnowskich Górach
25.11.2015 12:54 XV/184/15 Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”
25.11.2015 12:52 XV/183/15 Uchwała w sprawie akceptacji projektów wzorów symboli Miasta Knurowa, insygniów władzy oraz akceptacji projektu regulaminu ich używania i ceremoniału pocztu sztandarowego
25.11.2015 12:48 XV/182/15 Uchwała w sprawie wyboru osób odpowiedzialnych za kontakty z Młodzieżową Radą Miasta Knurów
25.11.2015 12:45 XV/181/15 Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Knurowa dotyczących budżetu Miasta Knurów

poprzednia 1 2