Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.12.2015 12:51 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Knurów a Powiatem Gliwickim na finansowanie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie w roku 2016 przez Powiat Gliwicki
10.12.2015 12:47 Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
10.12.2015 12:46 Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz zespołów szkolno – przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów
10.12.2015 12:45 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Knurów na lata 2016-2020
10.12.2015 12:44 Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Knurów na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
10.12.2015 12:42 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Knurów
10.12.2015 12:40 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2016”,
10.12.2015 12:36 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr II/7/2006 Rady Miasta Knurów z dnia 30.11.2006r. w sprawie diet dla radnych Rady Miasta
10.12.2015 12:33 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego harmonogramu pracy Rady oraz rocznego planu pracy komisji stałych Rady Miasta Knurów na 2016 rok

poprzednia 1 2