Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.02.2018 14:53 XLVI/615/18 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami administracyjnymi miasta wraz z rejonem „III Kolonii” – Etap II
28.02.2018 14:51 XLVI/614/18 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ulicami: 1-go Maja, Jęczmienną i ks. A. Koziełka – Etap II
28.02.2018 14:49 XLVI/613/18 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów, obejmującego obszar w rejonie ulicy ks. Alojzego Koziełka
28.02.2018 14:47 XLVI/612/18 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/287/16 z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar pomiędzy ulicą Walentego Rakoniewskiego, Wilsona, Szpitalną do północnej i zachodniej granicy miasta
28.02.2018 14:46 XLVI/611/18 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów, obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami administracyjnymi miasta wraz z rejonem „III Kolonii” - Etap I
28.02.2018 14:44 XLVI/610/18 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar położony w rejonie ulicy Przemysłowej
28.02.2018 14:42 XLVI/609/18 Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Knurów oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
28.02.2018 14:41 XLVI/608/18 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Gliwickim na realizację zadania na drodze powiatowej
28.02.2018 14:39 XLVI/607/18 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/579/17 Rady Miasta Knurów z dnia 06 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia „Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2018”
28.02.2018 14:37 XLVI/606/18 Uchwała w sprawie podziału Gminy Knurów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

poprzednia 1 2