Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.04.2019 11:52 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
12.04.2019 11:45 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z tężni solankowej w rejonie ul. Ułanów w Knurowie
12.04.2019 11:42 Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki oraz kluby dziecięce na terenie Gminy Knurów, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja
12.04.2019 11:41 Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
12.04.2019 11:39 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Gierałtowice dotyczącego prowadzenia w 2019 r. Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin w Knurowie na rzecz mieszkańców Gminy Gierałtowice
12.04.2019 11:37 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ulicami: Wilsona, 1-go Maja, Dworcową, Pocztową oraz linią kolejową
12.04.2019 11:35 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar położony w rejonie ulicy Przemysłowej

poprzednia 1 2