Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.05.2020 14:29 602/03/20 Ogłoszenie dot. przetargu nieograniczonego pn.: Realizacja usług wspierania rodziny oraz realizacja usług opiekuńczych i dodatkowych w Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych w Knurowie w ramach projektu „Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi Priorytetowej IX – Włączenie społeczne, dla Działania 9.2. – Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, dla Poddziałania 9.2.1 – Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT
25.05.2020 14:44 Informacja o unieważnieniu postepowania - dot. postepowania Nr 602/02/20
14.05.2020 15:01 602/02/20 Zestawienie zbiorcze ofert - dot. postępowania Nr 602/02/20
06.05.2020 16:51 602/02/20 Ogłoszenie dot. przetargu nieograniczonego Realizacja usług wspierania rodziny w ramach projektu „Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi Priorytetowej IX – Włączenie społeczne, dla Działania 9.2. – Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, dla Poddziałania 9.2.1 – Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT
30.04.2020 11:16 Zaproszenie do o złożenia oferty w postępowaniu na zorganizowanie i przeprowadzenie 8-godzinnego szkolenia dla 2 osób świadczących pomoc sąsiedzką
25.03.2020 08:01 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego Nr 03/20 z dnia 24.02.2020 r.
26.02.2020 15:34 03/20 zmiana treści zapytania ofertowego w zakresie świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej realizowanego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
24.02.2020 15:13 Nabór ofert w zakresie świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej realizowanego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
28.01.2020 15:37 602/01/20 Informacja o unieważnieniu części postępowania Nr 602/01/20 - dot. cześci 3, częsci 4 i cześci 5
28.01.2020 15:34 602/01/20 Zestawienie zbiorcze ofert - dot. postępowania Nr 602/01/20

1 2 następna