Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.04.2020 13:24 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Knurów.
02.04.2020 13:23 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Knurów na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska.
02.04.2020 13:22 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Gliwickim na realizację zadania na drodze powiatowej.
02.04.2020 13:17 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Knurów w 2020 roku.
02.04.2020 12:44 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów (Rejon ulic Rakoniewskiego – Wilsona).
02.04.2020 12:43 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar w rejonie ulicy Niepodległości i ulicy Walentego Rakoniewskiego – ETAP I.
02.04.2020 12:22 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów w rejonie ul. Dworcowej, Rybnej, Stanisława Wyspiańskiego – „Rejon Farskie Pola”.
02.04.2020 12:14 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego rejon ul. Jerzego Ziętka, ul. Szpitalnej, ul. 26 Stycznia i ul. Zimowej.
02.04.2020 12:10 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Gierałtowice dotyczącego prowadzenia w 2020 r. Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin w Knurowie na rzecz mieszkańców Gminy Gierałtowice
02.04.2020 12:09 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020”.

poprzednia 1 2 3 4 następna