Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.01.2022 12:41 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
12.01.2022 12:37 Projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XLVII/616/2021 Rady Miasta Knurów z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2022 rok
12.01.2022 12:36 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2022 rok
12.01.2022 12:35 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Knurów do 2030 roku
12.01.2022 12:31 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar w rejonie ulicy Niepodległości i ulicy Walentego Rakoniewskiego – ETAP III
12.01.2022 12:30 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Knurów a Powiatem Gliwickim na finansowanie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie w roku 2022 przez Powiat Gliwicki
12.01.2022 12:29 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Gminę Knurów na rzecz Województwa Śląskiego prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 921 ulicy Niepodległości w Knurowie
12.01.2022 12:28 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVII/210/2019 Rady Miasta Knurów z dnia 20 listopada 2019r.
12.01.2022 12:27 Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością