Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.12.2012 12:35 XXVII/419/12 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 rok
28.12.2012 12:33 XXVII/418/12 Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego harmonogramu pracy Rady oraz rocznego planu pracy komisji stałych Rady Miasta Knurów na 2013 rok
28.12.2012 12:32 XXVII/417/12 Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
28.12.2012 12:30 XXVII/416/12 Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów...
28.12.2012 12:27 XXVII/415/12 Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Knurów
28.12.2012 12:25 XXVII/414/12 Uchwała w sprawie przejęcia od Powiatu Gliwickiego zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Knurów
28.12.2012 12:23 XXVII/413/12 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Knurów a Powiatem Gliwickim na finansowanie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie w 2013r. przez Powiat Gliwicki
28.12.2012 12:21 XXVII/412/12 Uchwała w sprawie zasad i warunków korzystania z Ośrodka Wsparcia w Knurowie
28.12.2012 12:20 XXVII/411/12 Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2013”
28.12.2012 12:18 XXVII/410/12 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Gierałtowice dotyczącego prowadzenia w 2013 r. Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin w Knurowie...

poprzednia 1 2 3 następna