Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.12.2014 14:18 III/27/14 Uchwała w sprawie zawierania porozumień pomiędzy gminą Knurów a innymi gminami dotyczących zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez gminę Knurów
30.12.2014 14:09 III/26/14 Uchwała w sprawie zawierania porozumień pomiędzy gminą Knurów a innymi gminami dotyczących zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych przez gminę Knurów
30.12.2014 14:07 III/25/14 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Knurów a Powiatem Gliwickim na finansowanie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie w roku 2015 przez Powiat Gliwicki
30.12.2014 14:05 III/24/14 Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
30.12.2014 13:56 III/23/14 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsc. planu zagosp. przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ulicami Wilsona, 1-go Maja, Dworcową, Pocztową oraz linią kolejową
30.12.2014 13:48 III/22/14 Uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów
30.12.2014 13:45 III/21/14 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla działek nr ewid. 3348/5 i 18/2 położonych przy ulicy 26 Stycznia
30.12.2014 13:43 III/20/14 Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego harmonogramu pracy Rady oraz rocznego planu pracy komisji stałych Rady Miasta Knurów na 2015 rok

poprzednia 1 2