Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.02.2011 11:43 Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gliwickiego na realizację projektu: "PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej".
14.02.2011 11:42 Projekt uchwały w sprawie: nadania nazw drogom usytuowanym w rejonie ul. Jęczmiennej w Knurowie
14.02.2011 11:40 Projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowo – rekreacyjnych oraz usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie
14.02.2011 11:39 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
14.02.2011 11:31 Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Gierałtowice dotyczącego prowadzenia w 2011r. Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin w Knurowie
14.02.2011 11:24 Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia „Miejskiego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2011”
14.02.2011 11:21 Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków dla Gminy Knurów
14.02.2011 11:19 Projekt uchwały w sprawie: zmiany „wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
14.02.2011 11:18 Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gliwickiego na realizację projektu: „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”
14.02.2011 11:16 Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XLV/596/2006 Rady Miasta Knurów z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłat za usługi związane z pochówkiem na cmentarzach

1 2 3 następna