Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.04.2013 11:01 Projekt uchwały w sprawie: wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na stanowisko Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach
11.04.2013 11:00 Projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
11.04.2013 10:58 Projekt uchwały w sprawie: zawierania porozumień pomiędzy Gminą Knurów a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, powiatami, gminami oraz innymi podmiotami, dotyczących pokrycia kosztów ...
11.04.2013 10:56 Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego PWiK Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Knurowie i objęcia w zamian udziałów
11.04.2013 10:54 Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego w rejonie ul. Wiosennej i ul. Gen. Jerzego Ziętka
11.04.2013 10:52 Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Knurów
11.04.2013 10:49 Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
11.04.2013 10:47 Projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
11.04.2013 10:46 Projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
11.04.2013 10:42 Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Śląskim w sprawie przyjęcia w 2013 r. do realizacji zadania na drodze wojewódzkiej nr 921

1 2 następna