Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.04.2013 10:48 XXXII/483/13 Uchwała w sprawie nadania nagrody „Laur Knurowa” w 2013 roku
23.04.2013 10:45 XXXII/482/13 Uchwała w sprawie nadania nagrody „Laur Knurowa” w 2013 roku
23.04.2013 10:43 XXXII/481/13 Uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Knurów
23.04.2013 10:40 XXXII/480/13 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gliwickiego na pokrycie kosztów niekwalifikowanych związanych z realizacją projektu „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej"
23.04.2013 10:38 XXXII/479/13 Uchwała w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na stanowisko Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach w sprawie połączenia MSP nr 9 i MG nr 3 w Knurowie...
23.04.2013 10:35 XXXII/478/13 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
23.04.2013 10:34 XXXII/477/13 Uchwała w sprawie zawierania porozumień pomiędzy Gminą Knurów a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, powiatami, gminami oraz innymi podmiotami...
23.04.2013 10:31 XXXII/476/13 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Knurowie
23.04.2013 10:28 XXXII/475/13 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego w rejonie ul. Wiosennej i ul. Gen. Jerzego Ziętka
23.04.2013 10:09 XXXII/474/13 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Knurów

1 2 następna