Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.02.2014 10:05 Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
14.02.2014 10:04 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Knurów na 2014 rok
14.02.2014 10:03 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Knurów na 2014 rok
14.02.2014 10:02 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Knurów na 2014 rok
14.02.2014 10:01 Projekt uchwały w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2014
14.02.2014 09:59 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/571/13 Rady Miasta Knurów z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Knurów
14.02.2014 09:57 Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie...
14.02.2014 09:54 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia i realizacji wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
14.02.2014 09:52 Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Knurów
14.02.2014 09:49 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Gliwickim na realizację zadania na drodze powiatowej w 2014 r.

1 2 3 następna