Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.08.2016 08:40 Projekt uchwały w sprawie realizacji przez Gminę Knurów w partnerstwie z Gminą Pilchowice, Gminą Wielowieś oraz Fundacją Rozwoju Lokalnego z Knurowa projektu pn. „Sam sobie szefem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy, Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałania 7.3.1 Promocja zatrudnienia na obszarach rewitalizowanych ZIT
05.08.2016 08:39 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z Powiatem Gliwickim do realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja w Knurowie na odcinku od ul. Kosmonautów do ul. Wilsona” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
05.08.2016 08:37 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Gliwickim na realizację zadania na drodze powiatowej w 2017r.
05.08.2016 08:35 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
05.08.2016 08:34 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2016 rok
05.08.2016 08:33 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2016 rok
05.08.2016 08:32 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2016 rok
05.08.2016 08:32 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2016 rok
05.08.2016 08:31 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2016 rok
05.08.2016 08:30 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2016 rok