Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.07.2018 10:13 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
09.07.2018 10:11 Projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XLIII/592/17 Rady Miasta Knurów z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2018 rok z późn. zm.
09.07.2018 10:10 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2018 rok
09.07.2018 10:10 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2018 rok
09.07.2018 10:09 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2018 rok
09.07.2018 10:08 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2018 rok
09.07.2018 10:07 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2018 rok
09.07.2018 10:06 Projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr L/669/18 Rady Miasta Knurów z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia Statutu Miejskiego Żłobka w Knurowie
09.07.2018 10:05 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki oraz kluby dziecięce na terenie Gminy Knurów, w tym kategorii dzieci na które przyznawana jest dotacja
09.07.2018 10:03 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/651/18 Rady Miasta Knurów z dnia 23 maja 2018r. oraz w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/414/17 z dnia 15 marca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian fragmentów „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Knurów”