Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.01.2019 11:09 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
09.01.2019 11:08 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
09.01.2019 10:57 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
09.01.2019 10:56 Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz zespołów szkolno - przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów
09.01.2019 10:54 Projekt uchwały w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019
09.01.2019 10:52 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Knurów a Powiatem Gliwickim na finansowanie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie w roku 2019 przez Powiat Gliwicki
09.01.2019 10:51 Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019 - 2023
09.01.2019 10:49 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia i realizacji wieloletniego programu osłonowego "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019 - 2023
09.01.2019 10:48 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w zakresie dożywiania w formie posiłku albo pomocy rzeczowej w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
09.01.2019 10:47 Projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

1 2 następna