Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.09.2019 12:57 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
11.09.2019 12:56 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
11.09.2019 12:55 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
11.09.2019 12:54 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
11.09.2019 12:53 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
11.09.2019 12:53 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
11.09.2019 12:38 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
11.09.2019 12:36 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/483/17 Rady Miasta Knurów z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, określającego wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych Gminy Knurów oraz wysokości, kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom
11.09.2019 12:28 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/320/12 Rady Miasta Knurów z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Knurów oraz ustalenie warunków i zasad korzystania z tych obiektów
11.09.2019 12:27 Projekt uchwały w sprawie zmiany „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie na lata 2019 - 2021” stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVI/625/18 Rady Miasta Knurów z dnia 21 lutego 2018r.

1 2 następna