Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.11.2019 11:22 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
13.11.2019 11:20 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/40/18 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
13.11.2019 11:19 Projekt uchwały - skan
13.11.2019 11:18 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/324/16 Rady Miasta Knurów z dnia 21 września 2016r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Knurów zaliczanym do sektora finansów publicznych
13.11.2019 11:17 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Knurów
13.11.2019 11:15 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/453/17 Rady Miasta Knurów z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
13.11.2019 11:13 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym i w mieszkaniach chronionych
13.11.2019 11:12 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”
13.11.2019 11:11 Projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków