Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.12.2019 11:16 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
31.12.2019 11:14 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2020 rok
31.12.2019 11:13 Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Knurów oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
31.12.2019 11:11 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Knurów a Powiatem Gliwickim na finansowanie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie w roku 2020 przez Powiat Gliwicki
31.12.2019 11:09 Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz zespołów szkolno – przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów
31.12.2019 11:07 Projekt uchwały w sprawie dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 r.
31.12.2019 11:05 Projekt uchwały w sprawie poparcia petycji dotyczącej uruchomienia bezpośrednich połączeń kolejowych
31.12.2019 11:03 Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością