Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.09.2020 13:36 602/05/20 Unieważnienie postępowania Nr 602/05/20
25.09.2020 13:34 602/05/20 Informacja o wyborze oferty dot. postepowania Nr 602/05/20
27.08.2020 14:31 Nr 602/04/20 - Informacja o wyborze oferty dla części 3 dot. przetargu nieograniczonym dla cześci 4 i 5 pn.: Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Knurów w okresie od 01.08.2020 r. do 31.12.2020 r.
27.08.2020 14:21 602/04/20 Unieważnienie postępowania dot. przetargu nieograniczonym dla cześci 4 i 5 pn.: Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Knurów w okresie od 01.08.2020 r. do 31.12.2020 r.
26.08.2020 17:10 Zestawienie zbiorcze ofert - dot. postępowania Nr 602/05/20
25.08.2020 15:30 Zapytanie ofertowe dot. zakupu biletów na basen dla uczestników projektu pn.: Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych
18.08.2020 15:08 Nr 602/05/20 Ogłoszenie dot. przetargu nieograniczonego pn.: Realizacja usług wspierania rodziny oraz realizacja usług opiekuńczych i dodatkowych w Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych w Knurowie w ramach projektu „Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi Priorytetowej IX – Włączenie społeczne, dla Działania 9.2. – Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, dla Poddziałania 9.2.1 – Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT
06.08.2020 13:44 Nr 602/03/20 - Informacja o wyborze oferty dla części 2
04.08.2020 14:51 Zamówieia dot. świadczenia kompleksowej usługi rehabilitanta dla osób niepełnosprawnych i osób niesamodzielnych w Ośrodku Wsparcia – Dzienny Dom „Senior+”
31.07.2020 12:43 602/04/20 Zestawienie zbiorcze ofert - dot. zamówienia publicznego pn.: Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Knurów w okresie od 01.08.2020 r. do 31.12.2020 r.

1 2 3 następna