Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.09.2020 12:55 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
09.09.2020 12:53 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2020 rok.
09.09.2020 12:53 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2020 rok.
09.09.2020 12:51 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2020 rok.
09.09.2020 12:49 Projekt uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
09.09.2020 12:48 Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Knurów dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół i pozostałych niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.
09.09.2020 12:47 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów za wyniki w nauce w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Knurów”.
09.09.2020 12:45 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Knurów”.
09.09.2020 12:44 Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
09.09.2020 12:43 Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

1 2 następna