Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.10.2020 08:30 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
15.10.2020 08:29 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2020 rok
15.10.2020 08:27 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2020 rok
15.10.2020 08:27 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2020 rok
15.10.2020 08:25 uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/380/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Knurów dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół i pozostałych niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne
15.10.2020 08:24 Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Knurów
15.10.2020 08:23 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/246/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Knurów oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
15.10.2020 08:21 Projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
15.10.2020 08:19 Projekt uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Knurów