Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.11.2020 12:37 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów.
10.11.2020 12:36 Projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XVIII/240/2019 Rady Miasta Knurów z dnia 11 grudnia 2019r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2020 rok z późn. zm.
10.11.2020 12:34 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2020 rok.
10.11.2020 12:33 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2020 rok.
10.11.2020 12:32 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2020 rok.
10.11.2020 12:31 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2020 rok.
10.11.2020 12:30 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI I/453/17 Rady Miasta Knurów z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
10.11.2020 12:29 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie mienia gminnego do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Knurowie i objęcie w zamian udziałów.
10.11.2020 12:27 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.
10.11.2020 12:25 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie Miasta Knurów.

1 2 następna