Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.01.2007 10:28 XLVIII/640/2006 Uchwała w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Knurów a innymi gminami, dot. zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez miasto Knurów na każdego ucznia niebędącego mieszkańcem miasta
10.01.2007 10:25 XLVII/633/2006 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/460/2005 Rady Miasta Knurów z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
10.01.2007 10:17 XLVII/632/2006 Uchwała w sprawie: zasad odpłatności i wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Knurów.
10.01.2007 10:09 XLVII/631/2006 Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
10.01.2007 10:06 XLV/600/2006 Uchwała w sprawie określenia wysokości środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej w roku 2006.
10.01.2007 10:02 XLV/599/2006 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Knurów a Powiatem Gliwickim na finansowanie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie
09.01.2007 15:15 XLV/598/2006 Uchwała w sprawie podziału środków na dofinansowywania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2006.
09.01.2007 15:09 XLIX/647/2006 Uchwała w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Knurów.
09.01.2007 15:03 LVI/721/2006 Uchwała w sprawie regulaminu wynagradzania dla nauczycieli określającego wysokość stawek dodatków
09.01.2007 14:59 LV/697/2006 W sprawie zasad udzielania i rozmiaru zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych.