Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.04.2019 11:50 121/FB/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
04.04.2019 13:55 120/FB/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
04.04.2019 13:54 119/SO/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta Knurów oraz w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych
04.04.2019 13:51 118/FB/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2018 rok
04.04.2019 13:49 117/FB/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Knurów za 2018 rok oraz informacji o stanie mieniakomunalnego gminy Knurów w 2018 roku
04.04.2019 13:47 116/FB/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
04.04.2019 13:45 115/BWP/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym nt. projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i dzieci młodsze
04.04.2019 13:42 114/FB/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
04.04.2019 13:41 113/ZP/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania Komisji Przetargowej przy Urzędzie Miasta Knurów do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 2 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji
04.04.2019 13:39 112/MOPS/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie do realizacji i rozliczenia projektu pn. "Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych" współfinansowanego ze środków EFS

1 2 3 4 5 6 następna