Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.01.2020 10:09 523/FB/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
21.01.2020 10:46 522/OR/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowego zakładu budżetowego Gminy Knurów
13.01.2020 09:38 521/MCE/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Knurowie wyłącznie w formie elektronicznej
13.01.2020 09:35 520/FB/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
13.01.2020 09:34 519/FB/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s projektów planów finansowych na 2020 rok
13.01.2020 09:30 518/BAiKW/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zatwierdzenia "Planu audytu wewnętrznego na rok 2020" w Gminie Knurów
13.01.2020 09:29 517/GR/19 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s oddania w użyczenie na czas nieoznaczony na rzecz Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, zabudowanej nieruchomości będącej we władaniu Gminy Knurów
07.01.2020 10:16 516/BAiKW/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s wprowadzenia planu kontroli wewnętrznej w Gminie Knurów na 2020 rok
07.01.2020 10:15 515/FB/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
07.01.2020 10:13 514/UA/2019 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s rozpatrzenia uwag wniesionych na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego rejon ul. Jerzego Ziętka, ul. Szpitalnej, ul. 26 Stycznia i ul. Zimowej, wyłożonego ponownie do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem

1 2 3 4 5 6 następna