Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.11.2019 15:16 XVII/218/2019 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
27.11.2019 15:15 XVII/217/2019 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr III/40/18 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
27.11.2019 15:13 XVII/216/2019 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
27.11.2019 15:12 XVII/215/2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/324/16 Rady Miasta Knurów z dnia 21 września 2016r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Knurów zaliczanym do sektora finansów publicznych
27.11.2019 15:10 XVII/214/2019 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Knurów
27.11.2019 15:08 XVII/213/2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/453/17 Rady Miasta Knurów z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
27.11.2019 15:06 XVII/212/2019 Uchwała w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym i w mieszkaniach chronionych
27.11.2019 15:04 XVII/211/2019 Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”
27.11.2019 14:59 XVII/210/2019 Uchwała w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków