Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.01.2020 11:11 XIX/248/2020 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
10.01.2020 11:10 XIX/247/2020 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2020 rok
10.01.2020 11:08 XIX/246/2020 Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Knurów oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
10.01.2020 11:07 XIX/245/2020 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Knurów a Powiatem Gliwickim na finansowanie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie w roku 2020 przez Powiat Gliwicki
10.01.2020 11:06 XIX/244/2020 Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz zespołów szkolno – przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów
10.01.2020 11:04 XIX/243/2020 Uchwała w sprawie dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 r.
10.01.2020 11:02 XIX/242/2020 Uchwała w sprawie poparcia petycji dotyczącej uruchomienia bezpośrednich połączeń kolejowych
10.01.2020 11:01 XIX/241/2020 Uchwała w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością