Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.09.2020 10:01 XXIX/385/2020 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
21.09.2020 09:59 XXIX/384/2020 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2020 rok
21.09.2020 09:57 XXIX/383/2020 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2020 rok
21.09.2020 09:55 XXIX/382/2020 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2020 rok
21.09.2020 09:53 XXIX/381/2020 Uchwała w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
21.09.2020 09:51 XXIX/380/2020 Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Knurów dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół i pozostałych niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne
21.09.2020 09:49 XXIX/379/2020 Uchwała w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów za wyniki w nauce w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Knurów”
21.09.2020 09:47 XXIX/378/2020 Uchwała w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Knurów”
21.09.2020 09:44 XXIX/377/2020 Uchwała w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
21.09.2020 09:41 XXIX/376/2020 Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

1 2 następna