Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.10.2020 10:06 319/BWP/2020 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym nt. projektu zmiany uchwały Nr XXXII/453/17 Rady Miasta Knurów z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego na 2021 rok
21.10.2020 10:04 318/OR/2020 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s wykonywania zadań przez Urząd Miasta Knurów
21.10.2020 10:03 317/MCE/20 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2020r.
13.10.2020 11:20 316/GR/2020 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Knurowie przy ul. Szpitalnej 8A, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 1790/1
13.10.2020 11:18 315/BWP/2020 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym nt. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/380/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 16 września 2020 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Knurów dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół i pozostałych niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne
13.10.2020 11:16 314/GR/20 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s oddania w dzierżawę gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Niepodległości na okres jednego dnia tj. 08.10.2020r. w trybie bezprzetargowym
13.10.2020 11:12 313/MCE/20 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2020r.
08.10.2020 10:35 312/MCE/2020 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s wyrażenia zgody na prowadzenie księgi ewidencji oraz księgi uczniów w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie wyłącznie w formie elektronicznej
08.10.2020 10:26 311/OR/2020 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s określenia zasad stosowania pieczęci urzędowych
08.10.2020 10:25 310/BRM/2020 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/552/17 Rady Miasta Knurów z dnia 15 listopada 2017r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Knurów i nadania jej statutu