Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.10.2020 15:18 XXXI/397/2020 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLI/552/17 Rady Miasta Knurów z dnia 15 listopada 2017r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Knurów i nadania jej statutu
22.10.2020 15:16 XXXI/396/2020 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
22.10.2020 15:15 XXXI/395/2020 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2020 rok
22.10.2020 15:14 XXXI/394/2020 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2020 rok
22.10.2020 15:13 XXXI/393/2020 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2020 rok
22.10.2020 15:11 XXXI/392/2020 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/380/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Knurów dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół i pozostałych niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne
22.10.2020 15:10 XXXI/391/2020 Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Knurów
22.10.2020 15:08 XXXI/390/2020 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/246/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Knurów oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
22.10.2020 15:07 XXXI/389/2020 Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
22.10.2020 15:05 XXXI/388/2020 Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Knurów

1 2 następna