Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.03.2007 10:55 LVI/717/2006 Uchwała Nr LVI/717/2006 Rady Miasta Knurów z dnia 19.10.2006 r.w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie mienia gminnego do kapitału zakładowego PWiK S.A. w Knurowie
22.02.2007 10:53 LVI/718/2006 Uchwała Rady Miasta Knurów w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Knurów
30.01.2007 12:00 Nr XLVIII/642/2006 Uchwała RM Knurów w spr. rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Knurów za rok 2005 i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Knurów z tego tytułu
10.01.2007 10:28 XLVIII/640/2006 Uchwała w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Knurów a innymi gminami, dot. zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez miasto Knurów na każdego ucznia niebędącego mieszkańcem miasta
10.01.2007 10:25 XLVII/633/2006 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/460/2005 Rady Miasta Knurów z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
10.01.2007 10:17 XLVII/632/2006 Uchwała w sprawie: zasad odpłatności i wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Knurów.
10.01.2007 10:09 XLVII/631/2006 Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
10.01.2007 10:06 XLV/600/2006 Uchwała w sprawie określenia wysokości środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej w roku 2006.
10.01.2007 10:02 XLV/599/2006 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Knurów a Powiatem Gliwickim na finansowanie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie
09.01.2007 15:15 XLV/598/2006 Uchwała w sprawie podziału środków na dofinansowywania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2006.

1 2 3 następna