Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.09.2019 12:50 4200/III/193/2019 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Knurów informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019r.
28.05.2019 14:58 Uchwała Regionalnej Izby Obrachynkowej w Katowicach w spr.zaopiniowania wniosku o absolutorium dla Prezydenta Miasta Knurów za 2018rok.
16.04.2019 15:02 4200/III/86/2019 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie sprawozdania wykonania budżetu za 2018 wraz z informacja o stanie mienia komunalnego
16.04.2019 14:58 117/FB/2019 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Knurów za 2018 rok
30.01.2019 14:11 4200/III/27/2019 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sp. prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Knurów wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
30.01.2019 14:07 4200/III/26/2019 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sp.sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2019 rok Miasta Knurów
31.12.2018 13:12 III/39/18 Uchwała nr III/39/18 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
31.12.2018 13:09 III/40/18 Uchwała Rady Miasta nr III/40/18 w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2019 rok.
21.12.2018 13:30 4200/III/229/2018 Opinia o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Knurów projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2023
21.12.2018 13:28 4200/III/228/2018 Opinia o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 32.915.032,00 zł przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok Miasta Knurów

1 2 3 4 następna