Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.02.2011 12:57 Uchwała nr V/61/11 w sprawie: zmiany w Uchwale Nr IV/34/11 Rady Miasts Knurów z dnia 02.02.2011r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi
25.02.2011 12:50 Uchwala nr V/60/11 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 rok
25.02.2011 12:48 Uchwała nr V/59/11 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 rok
25.02.2011 12:45 Uchwała nr V/58/11 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gliwickiego na realizację projektu: „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej”
25.02.2011 12:43 Uchwała nr V/57/11 w sprawie: nadania nazw drogom usytuowanym w rejonie ul. Jęczmiennej w Knurowie
25.02.2011 12:40 Uchwała nr V/56/11 w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowo – rekreacyjnych oraz usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie
25.02.2011 12:38 Uchwała nr V/55/11 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w latach 2011 -2015
25.02.2011 12:36 Uchwała nr V/54/11 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Gierałtowice dotyczącego prowadzenia w 2011r. Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin w Knurowie
25.02.2011 12:32 Uchwała nr V/53/11 w sprawie: zatwierdzenia „Miejskiego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2011"
25.02.2011 12:22 Uchwała nr V/52/11 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków dla Gminy Knurów

1 2 3 następna