Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.02.2014 12:43 XLIII/626/14 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
26.02.2014 12:41 XLIII/625/14 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok
26.02.2014 12:40 XLIII/624/14 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok
26.02.2014 12:38 XLIII/623/14 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok
26.02.2014 12:37 XLIII/622/14 Uchwała w sprawie podziału środków na dofinansowywanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2014
26.02.2014 12:35 XLIII/621/14 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XL/571/13 Rady Miasta Knurów z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Knurów
26.02.2014 12:33 XLIII/620/14 Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania
26.02.2014 12:31 XLIII/619/14 Uchwała w sprawie ustanowienia i realizacji wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
26.02.2014 12:29 XLIII/618/14 Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Knurów
26.02.2014 12:27 XLIII/617/14 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Gliwickim na realizację zadania na drodze powiatowej w 2014 r.

1 2 następna