Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.06.2019 12:10 DOOŚ-DŚII.4210.38.2016.EK.18 obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o terminie rozpatrzenia odwołania od decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla :Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na odcinku od drogi krajowej nr 78 do granicy miasta Zabrze
10.06.2019 11:07 SKO.OS.OS/41.9/380/2019/3681/A informacja o wydaniu decyzji Nr SKO.OS/41.9/380/2019/3681/AK uchylającej decyzje Prezydenta Miasta Knurów dotyczącą przedsięwzięcia polegająćego na "Budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile Polska S.A. nr 56078 Ksiązenice" a
16.05.2019 12:44 DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.116.2018.AL11 obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o terminie rozpatrzenia odwołania od decyzji o środowskowych uwarunkowaniach dot.wydobywania węgla i metanu ze złoża węgla "Budryk"
07.05.2019 08:16 RGG.6220.9.11.2018.IS obwieszczenie Burmistrza Sośnicowic o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia Dn200 1,6 MPa relacji Przegędza Knurów od ul.Parkowej przy SRP Szczygłowice w Szczygłowicach do ul.Wysokiej w Wilczej-SG/00060794
10.04.2019 15:35 WOOŚ. 420.120.2018.MK2.20 obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn." Wydobywanie węgla metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego "Sośnica" " a
22.03.2019 10:32 RGG.6220.9.8.2018.IS obwieszczenie Burmistrza Sośnicowic o zebraniu materiału dowodowego potrzebnego do wydania decyzji o środowsikowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegająćego na : Przebudowie sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia Dn200 1,6 MPa relacji Przegędza Knurów od ul.Parkowej przy SRP Szczygłowice w Szcygłowicach do ul.Wysokiej w Wilczej -SG/00060794
25.02.2019 10:35 RGG.6220.9.5.2018.IS obwieszczenie burmistrza Sośnicowic o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia Dn200 1,6 MPa relacji Przegędza Knurów od ul.Parkowej przy SRP Szczygłowice do u.Wysokiej w Wilczej
14.02.2019 08:12 UA.6220.1.4.2018 obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile S.A. nr 56078 Książenice
31.01.2019 11:21 DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.116.2018.AL.7 zawwiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o terminie rozpatrzenia odwołania od decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegająćego na wydobywaniu węgla i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego "Budryk"
24.01.2019 13:50 GKRIOŚII.6131.54.2018 GKRIOŚII.6131.54.2018 / Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów o wydaniu w dniu 24.01.2019 r. Decyzji Nr 9/GKRIOŚ/2019 odmawiającej udzielenia zwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew, w tym: 5 sztuk z gatunku glóg, 2 sztuk z gatunku robinia akacjowa, oraz 1 sztuki z gatunku jesion z terenu nieruchomości położonej przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 4-14 w Gliwicach (działka o numerze ewidencyjnym 468/2, obręb Politechnika)

1 2 3 4 5 6 następna