Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.08.2016 12:37 XXIII/318/16 Uchwała w sprawie realizacji przez Gminę Knurów w partnerstwie z Gminą Pilchowice, Gminą Wielowieś oraz Fundacją Rozwoju Lokalnego z Knurowa projektu pn. „Sam sobie szefem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy, Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałania 7.3.1 Promocja zatrudnienia na obszarach rewitalizowanych ZIT
17.08.2016 12:35 XXIII/317/16 Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z Powiatem Gliwickim do realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja w Knurowie na odcinku od ul. Kosmonautów do ul. Wilsona” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
17.08.2016 12:33 XXIII/316/16 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Gliwickim na realizację zadania na drodze powiatowej w 2017r.
17.08.2016 12:31 XXIII/315/16 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
17.08.2016 12:29 XXIII/314/16 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2016 rok
17.08.2016 12:28 XXIII/313/16 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2016 rok
17.08.2016 12:27 XXIII/312/16 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2016 rok
17.08.2016 12:26 XXIII/311/16 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2016 rok
17.08.2016 12:25 XXIII/310/16 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2016 rok
17.08.2016 12:24 XXIII/309/16 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2016 rok