Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.05.2018 14:53 XLIX/661/18 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
30.05.2018 14:51 XLIX/660/18 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2018 rok
30.05.2018 14:50 XLIX/659/18 Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Nr XLIII/592/17 Rady Miasta Knurów z dnia 20 grudnia 2017r, w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2018 rok z późn. zm.
30.05.2018 14:48 XLIX/658/18 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2018 rok
30.05.2018 14:47 XLIX/657/18 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2018 rok
30.05.2018 14:46 XLIX/656/18 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2018 rok
30.05.2018 14:45 XLIX/655/18 Uchwała w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz innych nauczycieli specjalistów zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów
30.05.2018 14:43 XLIX/654/18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VI/81/11 Rady Miasta Knurów z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zasad udzielania, rozmiaru zniżek i zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora, a także nauczycielom realizującym obowiązki dyrektora w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora, określenia przypadków, w których nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć oraz warunków i trybu obniżenia oraz zasad tworzenia stanowiska drugiego wicedyrektora w szkołach prowadzonych przez Gminę Knurów
30.05.2018 14:40 XLIX/653/18 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Gliwickim na realizację zadania na drodze powiatowej
30.05.2018 14:36 XLIX/652/18 Uchwała w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

1 2 następna