Knurów: Pełnienie całodobowego pogotowia technicznego oraz wykonywanie bieżących napraw i konserwacji instalacji wodno kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych i odgromowych w budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Knurów zarządzanych przez Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie.
Numer ogłoszenia: 49591 - 2012; data zamieszczenia: 01.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 23423 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, ul. Floriana 4, 44-190 Knurów, woj. śląskie, tel. (032) 339 45 00, faks (032) 339 45 01.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie całodobowego pogotowia technicznego oraz wykonywanie bieżących napraw i konserwacji instalacji wodno kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych i odgromowych w budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Knurów zarządzanych przez Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Pełnienie przez wykonawcę całodobowego pogotowia technicznego oraz niezwłoczne zlokalizowanie i usuwanie zgłoszonych wówczas awarii instalacji wodno kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych i odgromowych. Pod terminem awarii zamawiający rozumie nagłe powstanie w powyższych instalacjach usterki, która stanowi zagrożenie dla mienia oraz życia i zdrowia ludzkiego. 2.W przypadku stwierdzenia niesprawności sieci, powodującej nieprawidłowe funkcjonowanie instalacji wymienionych w pkt 1, natychmiastowe powiadomienie właściciela sieci, na którym spoczywa obowiązek utrzymania jej we właściwym stanie technicznym. 3.Niezwłoczne wykonywanie robót (bieżących napraw i konserwacji) w budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Knurów zarządzanych przez zamawiającego, mających na celu utrzymanie w należytym stanie technicznym instalacji wodno kanalizacyjnych, elektrycznych, centralnego ogrzewania, gazowych i odgromowych oraz innych robót towarzyszących powyższym. Roboty wykonywane będą na podstawie wystawianych zleceń, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami wynikłymi w trakcie trwania zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.70.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 646000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ