Rejestr zmian w biuletynie

21.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Odpowiedzi Zamawiającego na pytania Oferentów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w/s petycji rozpatrzonych w 2017 roku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w/s petycji rozpatrzonych w 2016 roku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w/s petycji rozpatrzonych w 2015 roku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s upoważnienia p.o. Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s upoważnienia p.o. Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s upoważnienia p.o. Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s upoważnienia p.o. Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s wprowadzenia Regulaminu wydawania materiałów promocyjnych Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego działki nr 1790/1 położonej w Knurowie przy ul. Szpitalnej 8 zabudowanej budynkiem użytkowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s podaniado publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Knurowie przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz Kart Informacyjnych funkcjonujących w Urzędzie Miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Termin składania wniosków przez osoby ubiegające się o umieszczenie w wykazach wynajmu lokali mieszkalnych na rok 2021
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykazy osób zakwalifikowanych do wynajmu gminnych lokali mieszkalnych w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykazy osób zakwalifikowanych do wynajmu gminnych lokali mieszkalnych w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Termin składania wniosków przez osoby ubiegające się o umieszczenie w wykazach wynajmu lokali mieszkalnych na rok 2021
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Zwycięstwa na okres do 31.12.2022r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowego zakładu budżetowego Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości od osób prawnych - na 2020r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości od osób prawnych - na 2020r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek odnieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych zopodatkowania - o wypełnienia elektronicznie - na 2020r.
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości od osób prawnych - na 2020r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek odnieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegającychopodatkowaniu - do wypełnienia elektronicznie - na 2020r.
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości od osób prawnych - na 2020r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości -dowypełnienia elektronicznie - na 2020r.
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja na podatek rolny osób prawnych - na 2020r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja na podatek rolny osób prawnych - na 2020r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny -dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - dowypełnienia elektronicznie- na 2020r.
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja na podatek rolny osób prawnych - na 2020r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny -dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - dowypełnienia elektronicznie - na 2020r.
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja na podatek rolny osób prawnych - na 2020r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DR-1 Deklaracja na podatek rolny -do wypełnieniaelektronicznie - na 2020r.
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja na podatek leśny osób prawnych - na 2020r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja na podatek leśny osób prawnych - na 2020r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny- dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - dowypełnienia elektronicznie - na 2020r.
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja na podatek leśny osób prawnych - na 2020r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny- dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - dowypełnienia elektronicznie - na 2020r.
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja na podatek leśny osób prawnych - na 2020r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DL-1 Deklaracja na podatek leśny -do wypełnieniaelektronicznie- na 2020r.
Dotyczy dokumentu:
POROZUMIENIE Nr rpu.00007.2019 w sprawie przekazania środków finansowych na prowadzenie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie treści Zapytania o szacunkową wartość zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o rozstrzygnięciu naboru na urzędnicze stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Kadr. Oferta : OR.II.2110/34/2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie prac budowlanych - remont mieszkania nr 11 wraz z pracami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym przy Al. Piastów 11C w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inf. o wynikach przetargu na najem lokali użytkowych z dnia 15.01.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie ustalenia Statutu Miejskiego Żłobka w Knurowie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Knurów w okresie od 01.02.2020 r. do 31.12.2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku przetargu prowadzonym w trybie kodeksu cywilnego pn. "Utrzymanie przystanków na terenie Miasta Knurów".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ul. Dworcowej w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych (telefonicznych i internetowych) dla Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta - Kierownika Urzędu Miasta Knurów w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 1/GD/2020 nieruchomości gruntowych przewidzianych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
„Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe radnego Jana Szumilasa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe radnego Jana Szumilasa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Korekta oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe radnego Pawła Szkatuły
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe radnego Pawła Szkatuły
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Korekta oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe radnej Eweliny Maj
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe radnej Eweliny Maj
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Korekta oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe radnego Edwarda Didka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe radnego Edwarda Didka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Korekta oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe radnego Jana Szumilasa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe radnego Jana Szumilasa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Korekta oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe radnego Edwarda Didka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe radnego Edwarda Didka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Korekta oświadczenia majątkowego"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Wydziale Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów w rejonie ul. Dworcowej, Rybnej, Stanisława Wyspiańskiego - "Rejon Farskie Pola"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Zadania przygotowane do realizacji w 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr PK-F-MA-3012.08-26-2019-SP1 Dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr PK-F-MA-3012.08-25-2019-SP1 Dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Realizacja obowiązku informacyjnego, zgodnie z art. 13 RODO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Realizacja obowiązku informacyjnego, zgodnie z art. 13 RODO
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z " Usunięto załącznik Realizacjaobowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takichdanych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie oochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r" na "Realizacja obowiązkuinformacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 RozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danychosobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniadyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27kwietnia 2016r"
Dotyczy dokumentu:
Realizacja obowiązku informacyjnego, zgodnie z art. 13 RODO
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Usunięto załącznik Realizacja obowiązkuinformacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 RozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danychosobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniadyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27kwietnia 2016r"
Dotyczy dokumentu:
Realizacja obowiązku informacyjnego, zgodnie z art. 13 RODO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Realizacja obowiązku informacyjnego w związku zwymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnerozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr PK-F-MA-3012.08-24-2019-SP1 Dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr PK-F-MA-3012.08-23-2019-SP1 Dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr PK-F-MA-3012.08-22-2019-SP1 Dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Knurów OR.II.2110.1.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta - Kierownika Urzędu Miasta Knurów w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 1-2020-MSP1 Dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie w sprawie ustalenia planu finasowego MSP1 na 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie oraz warunki przetargowe dot. przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż garażu murowanego nr 5 położonego w Knurowie przy ul. Wincentego Witosa wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna