Rejestr zmian w biuletynie

13.11.2019

Dotyczy dokumentu:
„Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MŻ w Knurowie”– unieważnienie postępowania dla Pakietu 9 – Produkty dla niemowląt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w części 1 zamówienia w postęp. o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów MOSiR w Knurowie"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania realizowane w 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/324/16 Rady Miasta Knurów z dnia 21 września 2016r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Knurów zaliczanym do sektora finansów publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/324/16 Rady Miasta Knurów z dnia 21 września 2016r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Knurów zaliczanym do sektora finansów publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nrXXIV/324/16 Rady Miasta Knurów z dnia 21 września 2016r. w sprawiezapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Knurówzaliczanym do sektora finansów publicznych"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/324/16 Rady Miasta Knurów z dnia 21 września 2016r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Knurów zaliczanym do sektora finansów publicznych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nrXXIV/324/16 Rady Miasta Knurów z dnia 21 września 2016r. w sprawiezapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Knurówzaliczanym do sektora finansów publicznych
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu GminyKnurów na 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu GminyKnurów na 2019 rok
Dotyczy dokumentu:
Zakres działania Wydziału Inwestycji Miejskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Wolności na okres od 1.11.2019r. do 31.12.2021r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Wolności na okres od 1.11.2019r. do 31.12.2021r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie PM Knurów Nr 410/GR/2019"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Klasztornej na okres od 1.11.2019r. do 31.12.2021r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Klasztornej na okres od 1.11.2019r. do 31.12.2021r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie PM Knurów Nr 409/GR/2019"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Klasztornej na okres od 1.11.2019r. do 31.12.2021r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Klasztornej na okres od 1.11.2019r. do 31.12.2021r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie PM Knurów Nr 408/GR/2019"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Wolności na okres od 1.11.2019r. do 31.12.2021r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Wolności na okres od 1.11.2019r. do 31.12.2021r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie PM Knurów Nr 407/GR/2019"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Żwirki i Wigury na okres od 1.11.2019r. do 31.12.2021r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Żwirki i Wigury na okres od 1.11.2019r. do 31.12.2021r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie PM Knurów Nr 406/GR/2019"
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Gospodarki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Gospodarki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Knurów w dniu 20.11.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/40/18 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/324/16 Rady Miasta Knurów z dnia 21 września 2016r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Knurów zaliczanym do sektora finansów publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/453/17 Rady Miasta Knurów z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym i w mieszkaniach chronionych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w części 1 zamówienia w postęp. o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów MOSiR w Knurowie"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - dotyczy zadania pn. „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana Nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana Nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze oferty w części 1 zamówienia w postęp. o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów MOSiR w Knurowie"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok radnego Eugeniusza Tymoszka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok radnego Eugeniusza Tymoszka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok radnego Eugeniusza Tymoszka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe radnego Eugeniusza Tymoszka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe radnego Eugeniusza Tymoszka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe radnego Eugeniusza Tymoszka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na cztery wolne stanowiska urzednicze Aplikanta Straży Miejskiej w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Wolności na okres od 1.11.2019r. do 31.12.2021r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy al. Lipowej na okres od 4.11.2019r. do 31.01.2020r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Wolności na okres od 1.11.2019r. do 31.12.2021r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Klasztornej na okres od 1.11.2019r. do 31.12.2021r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Klasztornej na okres od 1.11.2019r. do 31.12.2021r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Wolności na okres od 1.11.2019r. do 31.12.2021r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Żwirki i Wigury na okres od 1.11.2019r. do 31.12.2021r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki konkursu nr 5 na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i organizacji imprez o zasięgu ponadgminnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym nt. projektu uchwały Nr XXXII/453/17 Rady Miasta Knurów z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz projektu uchwały w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym i w mieszkaniach chronionych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonywanie usług w zakresie ochrony mienia w budynkach usługowo-handlowych przy ul. Szpitalnej 8 i Dworcowej 38a w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ul. Dworcowej w Knurowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
KI-UAI. - 02-1 Najem socjalny lokalu z tytułu niedostatku finansowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
KI-UAI. - 02-2 Wynajem lokali mieszkalnych z tytułu trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej lub trudnych warunków mieszkaniowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
KI-UAI. - 02-3 Wynajem lokali mieszkalnych z tytułu deklaracji wykonania remontu lokalu we własnym zakresie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
KI-UAI. - 02-4 Zamiana zajmowanego lokalu mieszkalnego z gminą
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
KI-UAI. - 03-1 Wstąpienie w stosunek najmu lub pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego po śmierci najemcy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
KI-UAI. - 04-1 Ponowne zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
KI-UAI. - 04-2 Pierwszeństwo wynajmu lokalu mieszkalnego po rozwiązaniu najmu przez dotychczasowego najemcę
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
KI-UAI. - 04-3 Zamiany lokali zajmowanych przez najemców w mieszkaniowym zasobie gminy na lokale zajmowane na podstawie tytułu prawnego w zasobie mieszkaniowym gmin, spółdzielni mieszkaniowych lub właścicieli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
KI-UAI. - 04-4 Ponowny wynajem pomieszczenia tymczasowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykazy dodatkowe osób zakwalifikowanych do wynajmu gminnych lokali mieszkalnych w 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykazy osób zakwalifikowanych do wynajmu gminnych lokali mieszkalnych w roku 2015
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykazy osób zakwalifikowanych do wynajmu gminnych lokali mieszkalnych w roku 2014
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykazy dodatkowe osób zakwalifikowanych do wynajmu gminnych lokali mieszkalnych w 2013 roku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykazy osób zakwalifikowanych do wynajmu gminnych lokali mieszkalnych w roku 2013
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykazy osób zakwalifikowanych do wynajmu gminnych lokali mieszkalnych w roku 2012
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykazy osób zakwalifikowanych do wynajmu gminnych lokali mieszkalnych w roku 2011
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykazy osób zakwalifikowanych do wynajmu gminnych lokali mieszkalnych w roku 2009
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykazy osób zakwalifikowanych do wynajmu gminnych lokali mieszkalnych w roku 2010
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykazy osób zakwalifikowanych do wynajmu gminnych lokali mieszkalnych w 2008 rok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób zakwalifikowanych do wynajmu gminnych lokali mieszkalnych w 2007 roku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykazy osób zakwalifikowanych do wynajmu gminnych lokali mieszkalnych w 2006 roku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykazy dodatkowe osób zakwalifikowanych do wynajmu gminnych lokali mieszkalnych w 2005 roku.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób zakwalifikowanych do wynajmu gminnych lokali miekszkalnych w 2005 roku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykazy dodatkowe osób zakwalifikowanych do wynajmu gminnych lokali mieszkalnych w 2004roku.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykazy osób zakwalifikowanych do wynajmu gminnych lokali mieszkalnych w 2004r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Termin składania wniosków przez osoby ubiegające się o umieszczenie w wykazach wynajmu lokali mieszkalnych na rok 2020
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Termin składania wniosków przez osoby ubiegające się o umieszczenie w wykazach wynajmu lokali mieszkalnych na rok 2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie zestawienia za rok 2017 danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Termin składania wniosków przez osoby ubiegające się o umieszczenie w wykazach wynajmu lokali mieszkalnych na rok 2019
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla osób ubiegających się o umieszczenie w wykazach wynajmu lokali mieszkalnych na rok 2018
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie zestawienia za rok 2016 danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie zestawienia za rok 2015 danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Termin składania wniosków przez osoby ubiegające się o umieszczenie w wykazach wynajmu lokali na rok 2018
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Termin składania wniosków przez osoby ubiegające się o umieszczenie w wykazach wynajmu lokali na rok 2017
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie dla osób ubiegających się o umieszczenie w wykazach wynajmu lokali mieszkalnych na rok 2016
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie zestawienia za rok 2014 danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie dla osób ubiegających się o umieszczenie w wykazach wynajmu lokali mieszkalnych na rok 2015
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Termin składania wniosków przez osoby ubiegające się o umieszczenie w wykazach wynajmu lokali na rok 2016
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie zestawienia za rok 2013 danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla osób ubiegajacych sie o umieszczenie w wykazach wynajmu lokali na rok 2015
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla osób zajmujących lokale socjalne w zasobie mieszkaniowym Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Termin składania wniosków przez osoby ubiegające się o umieszczenie w wykazach wynajmu lokali na rok 2015
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie dla osób ubiegających się o umieszczenie w wykazach wynajmu lokali mieszkanlych na rok 2014
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie zestawienia za rok 2012 danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Termin składania wniosków przez osoby ubiegające się o umieszczenie w wykazach wynajmu lokali na rok 2014
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla osób zajmujących lokale socjalne w zasobie mieszkaniowym Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Termin składania wniosków na wykazy wynajmu gminnych lokali mieszkalnych na rok 2013
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla osób ubiegajacych się o umieszczenie w wykazach wynajmu lokali mieszkalnych na rok 2013
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie zestawienia za rok 2011 danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Knurów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla osób umieszczonych w wykazach wynajmu na rok 2011 i 2012
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wywieszeniu wykazów osób zakwalifikowanych do wynajmu gminnych lokali mieszkalnych w roku 2012
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Termin składania wniosków na wykazy wynajmu gminnych lokali mieszkalnych na rok 2013
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie zestawienia za rok 2010 danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o terminie posiedzenia Komisji Mieszkaniowej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla osób ubiegających się o umieszczeniu w wykazie najmu na 2011 rok z tytułu trudnej sytuacji materialnej oraz niedostatku finansowego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca wynajmu gminnych lokali mieszkalnych na rok 2011
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie zestawienia za rok 2009 danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Kn
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie obowiązku ogłaszania przez Gminę Knurów w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie dla osób ubiegających się o umieszczenie w wykazach wynajmu lokali mieszkanlych na rok 2014
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Termin składania wniosków przez osoby ubiegające się o umieszczenie w wykazach wynajmu lokali na rok 2017
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Artura Sochy złożona w dniu 24.10.2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Artura Sochy złożona w dniu 24.10.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Edwarda Didka złożona w dniu 24.10.2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego Edwarda Didka złożona w dniu 24.10.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. ks. Koziełka w Knurowie".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Wydziale Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu części postępowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna