Rejestr zmian w biuletynie

07.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Węzły wytwarzania kruszywa skalnego JSW S.A. na bazie odpadów wydobywczych z Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Węzły wytwarzania kruszywa skalnego JSW S.A. na bazie odpadów wydobywczych z Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Węzły wytwarzania kruszywa skalnego JSW S.A. na bazie odpadów wydobywczych z Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Węzły wytwarzania kruszywa skalnego JSW S.A. na bazie odpadów wydobywczych z Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa obory wolnostojącej bezściołowej dla 100DJP wraz ze zlewnią mleka, halą udojową, a także infrastrukturą towarzyszącą tj. zbiornikiem na gnojownicę, zbiornikiem ścieków sanitarnych, zbiornikiem ścieków poporodowych, separatorem, zbiornikami i silosami pasz oraz ewentualnie zbiornikiem p.poż.”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa obory wolnostojącej bezściołowej dla 100DJP wraz ze zlewnią mleka, halą udojową, a także infrastrukturą towarzyszącą tj. zbiornikiem na gnojownicę, zbiornikiem ścieków sanitarnych, zbiornikiem ścieków poporodowych, separatorem, zbiornikami i silosami pasz oraz ewentualnie zbiornikiem p.poż.”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa obory wolnostojącej bezściołowej dla 100DJP wraz ze zlewnią mleka, halą udojową, a także infrastrukturą towarzyszącą tj. zbiornikiem na gnojownicę, zbiornikiem ścieków sanitarnych, zbiornikiem ścieków poporodowych, separatorem, zbiornikami i silosami pasz oraz ewentualnie zbiornikiem p.poż.”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów dot. przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa obory wolnostojącej bezściołowej dla 100DJP wraz ze zlewnią mleka, halą udojową, a także infrastrukturą towarzyszącą tj. zbiornikiem na gnojownicę, zbiornikiem ścieków sanitarnych, zbiornikiem ścieków poporodowych, separatorem, zbiornikami i silosami pasz oraz ewentualnie zbiornikiem p.poż.”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnych Bogdana Danielaka i Pawła Szkatuły złożona w dniu 24.12.2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnych Bogdana Danielaka i Pawła Szkatuły złożona w dniu 24.12.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Plan audytu wewnętrznego na 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s wprowadzenia planu kontroli wewnętrznej w Gminie Knurów na 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s rozpatrzenia uwag wniesionych na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego rejon ul. Jerzego Ziętka, ul. Szpitalnej, ul. 26 Stycznia i ul. Zimowej, wyłożonego ponownie do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umów najmu gruntów gminnych położonych w Knurowie przy ul. Parkowej na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Zadania realizowane w 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zadania przygotowane do realizacji w 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Wydziale Finansów Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Miasta Knurów w latach 2017-2020.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLI/564/17 RADY MIASTA KNURÓW z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie Miasta Knurów na 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR XLI/563/17 w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Knurów na 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR II/20/18 w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja na podatek od nieruchomości osób prawnych - obowiązywała do dnia 30.06.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości od osób prawnych - na 2020r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości od osób prawnych - na 2020r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "ZDN-2 Załącznik do deklaracji napodatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowaniazwolnionych z opodatkowania - obowiązuje od dnia 01.07.2019r." na"ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane oprzedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - na 2020r."
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości od osób prawnych - na 2020r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "ZDN-1 Załącznik do deklaracji napodatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowaniapodlegających opodatkowaniu - obowiązuje od dnia 01.07.2019r." na"ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane oprzedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - na 2020r."
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości od osób prawnych - na 2020r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "DN-1 Deklaracja na podatek odnieruchomości - obowiązuje od dnia 01.07.2019r." na "DN-1 Deklaracjana podatek od nieruchomości - na 2020r."
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości od osób prawnych - na 2020r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomościosób prawnych - obowiązuje w okresie: 2018r. - 30.06.2019r.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie Miasta Knurów obowiązująca w latach 2016-2020r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o dokonanie wymiaru/korekty podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dla osób fizycznych posiadających nieruchomość gruntową - obowiązuje w okresie: 2018r. - 30.06.2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Struktura personalna Urzędu Miasta Knurów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja na podatek rolny osób prawnych - obowiązująca do dnia 30.06.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja na podatek rolny osób prawnych - na 2020r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja na podatek rolny osób prawnych - na 2020r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "ZDR-2 Załącznik do deklaracji napodatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych zopodatkowania - obowiązuje od dnia 01.07.2019r." na "ZDR-2 Załącznikdo deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowaniazwolnionych z opodatkowania - na 2020r."
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja na podatek rolny osób prawnych - na 2020r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "ZDR-1 Załącznik do deklaracji napodatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegającychopodatkowaniu - obowiązuje od dnia 01.07.2019r." na "ZDR-1 Załącznikdo deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowaniapodlegających opodatkowaniu - na 2020r."
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja na podatek rolny osób prawnych - na 2020r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "DR-1 Deklaracja na podatek rolny -obowiązuje od dnia 01.07.2019r." na "DR-1 Deklaracja na podatek rolny -na 2020r."
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja na podatek rolny osób prawnych - na 2020r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DR-1 Deklaracja na podatek rolny osób prawnych-obowiązuje w okresie: 2018r. - 30.06.2019r.
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja na podatek leśny osób prawnych - obowiązująca do dnia 30.06.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja na podatek leśny osób prawnych - na 2020r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja na podatek leśny osób prawnych - na 2020r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "ZDL-2 Załącznik do deklaracji napodatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych zopodatkowania - od dnia 01.07.2019r." na "ZDL-2 Załącznik dodeklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowaniazwolnionych z opodatkowania - na 2020r."
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja na podatek leśny osób prawnych - na 2020r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "ZDL-1 Załącznik do deklaracji napodatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegającychopodatkowaniu - od 01.07.2019r." na "ZDL-1 Załącznik do deklaracji napodatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegającychopodatkowaniu - na 2020r."
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja na podatek leśny osób prawnych - na 2020r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "DL-1 Deklarajca na podatek leśny -obowiązuje od dnia 01.07.2019r." na "DL-1 Deklarajca na podatek leśny- obowiązuje w 2020r."
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja na podatek leśny osób prawnych - na 2020r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DL-1 Deklaracja na podatek leśny osób prawnychobowiązująca do dnia 30.06.2019r.
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja na podatek leśny osób prawnych - na 2020r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dane o zwolnieniach podatkowych - na 2018r., obowiązuje do dnia 30.06.2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dane o zwolnieniach podatkowych - na 2018r., obowiązuje do dnia 30.06.2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dane o zwolnieniach podatkowych - na 2018r., obowiązuje do dnia 30.06.2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja na podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych na 2019 r. i 2020r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych dla potrzeb podatku od nieruchomości od osób fizycznych - obowiązuje w 2020r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych dla potrzeb podatku od nieruchomości od osób fizycznych - obowiązuje w 2020r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "ZIN-3 Załącznik do informacji onieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałychpodatników - obowiązuje od dnia 01.07.2019r." na "ZIN-3 Załącznik doinformacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - danepozostałych podatników - obowiązuje w 2020r."
Dotyczy dokumentu:
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych dla potrzeb podatku od nieruchomości od osób fizycznych - obowiązuje w 2020r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "ZIN-2 Załącznik do informacji onieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotachopodatkowania zwolnionych z opodatkowania - obowiązuje od dnia01.07.2019r." na "ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach iobiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych zopodatkowania - obowiązuje w 2020r."
Dotyczy dokumentu:
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych dla potrzeb podatku od nieruchomości od osób fizycznych - obowiązuje w 2020r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "ZIN-1 Załącznik do informacji onieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotachopodatkowania podlegających opodatkowaniu - obowiązuje od dnia01.07.2019r." na "ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach iobiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegającychopodatkowaniu - obowiązuje w 2020r."
Dotyczy dokumentu:
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych dla potrzeb podatku od nieruchomości od osób fizycznych - obowiązuje w 2020r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "IN-1 Informacja o nieruchomościach iobiektach budowlanych - obowiązuje od dnia 01.07.2019r." na "IN-1Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - obowiązuje w2020r."
Dotyczy dokumentu:
Informacja o gruntach dla potrzeb podatku rolnego od osób fizycznych - obowiązuje w 2020r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o gruntach dla potrzeb podatku rolnego od osób fizycznych - obowiązuje w 2020r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o gruntach dla potrzeb podatku rolnego od osób fizycznych - obowiązuje w 2020r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "ZIR-3 Załącznik do informacji ogruntach - dane pozostałych podatników - obowiązuje od dnia01.07.2019r." na "ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - danepozostałych podatników - obowiązuje w 2020r."
Dotyczy dokumentu:
Informacja o gruntach dla potrzeb podatku rolnego od osób fizycznych - obowiązuje w 2020r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "ZIR-2 Załącznik do informacji ogruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania- obowiązuje od dnia 01.07.2019r." na "ZIR-2 Załącznik do informacjio gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych zopodatkowania - obowiązuje w 2020r."
Dotyczy dokumentu:
Informacja o gruntach dla potrzeb podatku rolnego od osób fizycznych - obowiązuje w 2020r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "IR-1 Informacja o gruntach -obowiązuje od dnia 01.07.2019r." na "IR-1 Informacja o gruntach -obowiązuje w 2020r."
Dotyczy dokumentu:
Informacja o gruntach dla potrzeb podatku rolnego od osób fizycznych - obowiązuje w 2020r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "ZIR-1 Załącznik do informacji ogruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegającychopodatkowaniu - obowiązuje od dnia 01.07.2019r." na "ZIR-1 Załącznikdo informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowaniapodlegających opodatkowaniu - obowiązuje w 2020r."
Dotyczy dokumentu:
Informacja o gruntach dla potrzeb podatku rolnego od osób fizycznych - obowiązuje w 2020r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "ZIR-1 Załącznik do informacji ogruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegającychopodatkowaniu - obowiązuje od dnia 01.07.2019r." na "ZIR-1 Załącznikdo informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowaniapodlegających opodatkowaniu - obowiązuje w 2020r."
Dotyczy dokumentu:
Informacja o lasach dla potrzeb podatku leśnego od osób fizycznych - obowiązuje w 2020r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o lasach dla potrzeb podatku leśnego od osób fizycznych - obowiązuje w 2020r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o lasach dla potrzeb podatku leśnego od osób fizycznych - obowiązuje w 2020r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "ZIL-3 Załącznik do informacji olasach - dane pozostałych podatników - obowiązuje od dnia01.07.2019r." na "ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - danepozostałych podatników - obowiązuje w 2020r."
Dotyczy dokumentu:
Informacja o lasach dla potrzeb podatku leśnego od osób fizycznych - obowiązuje w 2020r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "ZIL-2 Załącznik do informacji olasach - obowiązuje od dnia 01.07.2019r." na "ZIL-2 Załącznik doinformacji o lasach - obowiązuje w 2020r."
Dotyczy dokumentu:
Informacja o lasach dla potrzeb podatku leśnego od osób fizycznych - obowiązuje w 2020r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "ZIL-1 Załącznik do informacji olasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu- obowiązuje od dnia 01.07.2019r." na "ZIL-1 Załącznik do informacjio lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegającychopodatkowaniu - obowiązuje w 2020r."
Dotyczy dokumentu:
Informacja o lasach dla potrzeb podatku leśnego od osób fizycznych - obowiązuje w 2020r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "IL-1 Informacja o lasach - obowiązujeod dnia 01.07.2019r." na "IL-1 Informacja o lasach - obowiązuje w2020r."
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 9/2019 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 27.11.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozliczenie Dni Knurowa - zamówienia i umowy pod względem prawa zamówień publicznych oraz ich realizacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozliczenie Dni Knurowa - zamówienia i umowy pod względem prawa zamówień publicznych oraz ich realizacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozliczenie Dni Knurowa - zamówienia i umowy pod względem prawa zamówień publicznych oraz ich realizacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozliczenie Dni Knurowa - zamówienia i umowy pod względem prawa zamówień publicznych oraz ich realizacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozliczenie Dni Knurowa - zamówienia i umowy pod względem prawa zamówień publicznych oraz ich realizacja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykazy osób zakwalifikowanych do wynajmu gminnych lokali mieszkalnych w 2020 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 510218118-N-2019 z 14.10.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku na terenie Gminy Knurów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umów dzierżaw gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Wilsona na okres do 31.12.2022r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umów dzierżaw gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Szpitalnej na okres do 31.12.2022r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Pocztowej na okres do 31.03.2020r. w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób pn. "Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Knurowa w miejscu ich zamieszkania w okresie od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Działalności Regulowanej dla Przedsiębiorców odbierających odpady komunalne z terenu Knurowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Działalności Regulowanej dla Przedsiębiorców odbierających odpady komunalne z terenu Knurowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek rejestr 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Działalności Regulowanej dla Przedsiębiorców odbierających odpady komunalne z terenu Knurowa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie rejestr 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Działalności Regulowanej dla Przedsiębiorców odbierających odpady komunalne z terenu Knurowa
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek rejestr.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Działalności Regulowanej dla Przedsiębiorców odbierających odpady komunalne z terenu Knurowa
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie rejestr.pdf
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych na 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych na 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "W.w. r 4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych na 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "W.w. r 3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych na 2020 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik W.w. r 4.pdf
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych na 2020 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik W.w. r 3.pdf
Dotyczy dokumentu:
obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego rejon ul. Jerzego Ziętka, ul. Szpitalnej, ul. 26 Stycznia i ul. Zimowej, wraz z uzasadnieniem i z prognozą oddziaływania na środowisko,
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego rejon ul. Jerzego Ziętka, ul. Szpitalnej, ul. 26 Stycznia i ul. Zimowej, wraz z uzasadnieniem i z prognozą oddziaływania na środowisko,
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Knurowie przy ul. Dworcowej 8/5, Pocztowej 11/4, Hugo Kołłataja 1a/10 wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu.
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Porozumienie z Gminą Gierałtowice
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna