Kontrole zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Urząd Miasta Knurów przypomina o obowiązku zawarcia przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, indywidualnych umów cywilno-prawnych na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

Należy pamiętać, że umowa na odbiór odpadów komunalnych musi zapewniać odbiór wszystkich frakcji odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów jak i Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Knurów.

Warunek ten jest wynikiem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązującej od 23 września 2021 r. Umowa, której postanowienia nie zapewniają odbioru wszystkich frakcji odpadów komunalnych powinna zostać niezwłocznie dostosowana do wymagań określonych w ustawie.

Wprowadzone zmiany nakładają na właścicieli nieruchomości niezamieszkałych obowiązek segregacji odpadów uwzględniający wszystkie frakcje  tj.:

 • papieru,
 • metali i tworzyw sztucznych,
 • szkła,
 • bioodpadów,
 • odpadów zmieszanych.

Straż Miesja prowadzi systematyczne kontrole nieruchomości, których właściciele do chwili obecnej nie złożyli w UM Knurów kopii aktualnej umowy, pomimo otrzymania wezwania do wypełnienia tego obowiązku.

Dokumenty można przekazać:

 • przez ePUAP,

 • listownie na adres: Urząd Miasta Knurów ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów,

 • osobiście w siedzibie Urzędu pok. 025 niski parter.

Brak posiadania aktualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych, skutkować będzie:

 • wszczęciem postępowania administracyjnego i wydaniem z urzędu decyzji na podstawie           art. 6  ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) ustalającej zasady odbioru odpadów, wysokość opłat wyliczonych z zastosowaniem górnych stawek opłat i terminy ich uiszczania. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonanlności.

 • nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy jw.

Umowa, która  nie zapewnia odbioru wszystkich frakcji odpadów komunalnych określonych w przepisach  skutkować będzie:

 • wezwaniem stron umowy do usunięcia uchybień w określonym  terminie,
 • po bezskutecznym upływie terminu umowa wygasa,
 • wydaniem  z  urzędu decyzji na podstawie  art. 6  ust. 7 ustawy z dnia 13  września  1996 r.        o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) jak           w przypadku braku posiadania decyzji.
 • nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy jw.

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie UM Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5, Referat ds. Odpadów Komunalnych pok. 025 niski parter lub pod numerem telefonu 32 339 22 14 (45).

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kontrole zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Beata Lubecka
Data publikacji:20.05.2021 14:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Beata Lubecka
Data aktualizacji:Brak