Kontrole zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Urząd Miasta Knurów przypomina o obowiązku zawarcia przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, indywidualnych umów cywilno-prawnych na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej. Właściciele nieruchomości w ramach kontroli prowadzonej w myśl przepisów art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888), którzy do chwili obecnej nie złożyli kopii aktualnej umowy zostaną wezwani do jej przedłożenia w terminie 7 dni, od dnia doręczenia wezwania. Po upływie tego terminu przeprowadzona zostanie kontrola nieruchomości przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta Knurów i Straży Miejskiej.

Dokumenty można przekazać:

  • przez ePUAP,

  • listownie na adres: Urząd Miasta Knurów ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów,

  • osobiście w siedzibie Urzędu pok. 025 niski parter.

Brak posiadania aktualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych, skutkować będzie:

  • wszczęciem postępowania administracyjnego i wydaniem decyzji na podstawie art. 6                ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888),

  • nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy jw.

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie UM Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5, Referat ds. Odpadów Komunalnych pok. 025 niski parter lub pod numerem telefonu 32 339 22 14 (45).

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kontrole zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Beata Lubecka
Data publikacji:20.05.2021 14:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Beata Lubecka
Data aktualizacji:20.05.2021 14:55